Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u roku 7 dana od njezina primitka. Reklamirati se može vidljivo oštećenje na proizvodu, nedostatak pojedinih dijelova, te nefunkcionalnost pri upotrebi.

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail: antecommerce1@gmail.com ili na adresu ANTE COMMERC1 d.o.o. , Đure Đakovića 61, 22000 Šibenik. OIB: 64490535414

U slučaju reklamacije Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Prodavatelj je dužan u roku 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.